o Nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ogólnopolskim związkiem osób niepełnosprawnych, który powstał w styczniu 2013 roku.

Czym się zajmujemy ?

Integrowanie środowiska ludzi zdrowych i niepełnosprawnych.

Propagowanie sportu wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych,

Pomoc osobom niepełnosprawnych w codziennej rehabilitacji, w tym organizacja turnusów rehabilitacyjnych orazprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych,

Szkolenie dzieci i młodzieży w prowadzonych przez klub sekcjach sportowych,

Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

Planowanie i organizowanie systematycznych zajęć i treningów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętoweoraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Związku,

Edukacja poprzez rehabilitację, integrację i sport,

Organizowanie i współudział w organizowaniu zawodów,

Organizacja szkoleń i spotkań dotyczących praw człowieka, niepełnosprawności, integracji i sportu,

Organizacja konferencji z zakresu praw człowieka, niepełnosprawności, integracji i sportu.

Popieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych,

Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej,

Wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane,

Animowanie współpracy organizacji pozarządowych,

Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej orazśrodowiskami biznesu,

Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie:

– działalności charytatywno – opiekuńczej, dobroczynności, ograniczaniu bezrobocia,

– ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– przeciwdziałania patologiom, a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii,

– rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu,

– poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,

– utrzymania obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym,

Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza, w tym również polegająca na kształceniustudentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska,

Działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska w oparciu o zasad zrównoważonego rozwoju.

Współpraca transgraniczna w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska i dóbr kultury.

Współpracujemy z:

Skip to content